Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie Dąbiu – wsparcie, aktywizacja, zatrudnienie” Realizowanym w ramach konkursu PFRON „Szansa – Rozwój – Niezależność z dnia 24.09.2018 r.


TRWA REKRUTACJA DO PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU NA ROK 2019! CHCESZ, BYŚMY POMOGLI CI ZNALEŹĆ PRACĘ? ZAPRASZAMY!

Informacja telefoniczna
91 831 59 69

PROJEKT ZAKOŃCZONY – BRAK KONTYNUACJI



Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Termin realizacji projektu 01.01.2019 – 31.03.2022

Warunki rekrutacji do projektu:

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Zleceniobiorcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), niepracujące i zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nabory do projektu odbywają się w trzech turach:

  • I tura: 04.2019 (na I okr.finans.) – 16 osób ;
  • II tura 01-04.2020 (II okres finansowania)- 20 osób;
  • III tura 01-04.2021 (II okres finansowania)- 20 osób;

Harmonogram I tury:

1. opracowanie IPD – KWIECIEŃ, MAJ 2019

2. grupowe warsztaty interpersonalne – kwiecień-czerwiec

3. grupowe warsztaty zawodowe – maj-lipiec

4. indywidualne wsparcie psychologiczne – kwiecień- styczeń

5. indywidualne doradztwo zawodowe – kwiecień- styczeń

6. Pośrednictwo pracy – wsparcie trenera pracy kwiecień – marzec

7. Organizacja szkoleń zawodowych czerwiec- listopad

8. staże zawodowe lipiec – marzec

Formy wsparcia realizowanych w ramach projektu:

Projekt będzie kontynuacja realizowanego w ramach działania 7. 2 projektu p.n. „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania. Będzie to pierwszy etap wsparcia ON. W ramach projektu organizowane i prowadzone będą zintegrowane działania na rzecz włączania 46 osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) prowadzenie warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo

b) prowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego,

c) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

d) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ponadto organizowane i prowadzone będą szkolenia, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby.

Formy wsparcia oferowane w projekcie to:

1. Indywidualny Plan Działania – stworzony indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb ON. IPD stworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego, lekarza medycyny pracy oraz terapeutę – specjalistę rehabilitacji ON i trenera pracy. (7h/os.)

2. Indywidualne doradztwo zawodowe (20h./os.),

3. indywidualna terapia psychologiczna (20h/na os.),

4. warsztaty interpersonalne (24h/os.),

5. warsztaty aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (24h/os)

6. Pośrednictwo pracy – wsparcie Trenera pracy (40h/os)

7. szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe (średnio 40h/os),

8. staż w przedsiębiorstwie – 3 miesięczny w wymiarze 1/2 etatu.

Z uwagi na charakter grupy docelowej uczestnicy będą mieli możliwość zwrotu poniesionych kosztów za dojazdy, posiłki w trakcie warsztatów, stypendium szkoleniowe oraz wynagrodzenie za udział w stażu. Pracodawcy przyjmujący uczestników projektu na staże otrzymują refundację części wynagrodzenia opiekuna stażu.

Kierunek pomocy 1 : Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, Zadanie 2.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osóbniepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby Zadanie 6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych





 


EDYCJA ZAKOŃCZONA
ROK 2018 – 2019

ciąg logotypów_NSS-UE-EFRR_RPO-WZ_14-20_kolor

W ramach projektu utworzony został w Szczecinie Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego działalność obejmować będzie reintegrację społeczną, zdrowotną i zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu (rodzinom, opiekunom) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestnika, takich jak:
• terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,
• warsztaty interpersonalne oraz integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy,
• indywidualna i rodzinna terapia psychologiczna,
• pomoc prawna,
• terapia uzależnień/socjoterapia,
• warsztaty aktywizacji zawodowej i pośrednictwo pracy,
• szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3-miesięczny staż zawodowy,
• Wsparcie Trenera pracy

Zajęcia będą odbywały się w Szczecinie, w Filii Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie-Dąbiu, ul. Anieli Krzywoń 10. Uczestnicy otrzymują w ramach projektu zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć.

Ponadto organizatorzy zapewniają:
materiały szkoleniowe,
stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe,
możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w projekcie,
ubezpieczenie NNW.

W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zdobędą kwalifikacje i umiejętności zawodowe poszukiwane przez pracodawców, odbędą staże, zyskają wiedzę o tym, jak poruszać się na rynku pracy oraz przejdą reintegrację społeczną i zdrowotną.
Obecnie trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu. Dokumenty można składać do 10 marca 2018 r. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/dowon/
Projekt „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Zadzwoń pod nr tel. 91 831 48 00, 91 424 40 72 lub napisz na maila: fund.prom.zdrowia@wp.pl, ciszak@gos-polska.pl

Lider projektu:
Fundacja Promocja Zdrowia
al. Bohaterów Warszawy 27
70-340 Szczecin
tel. 91 831 48 00
fund.prom.zdrowia@wp.pl

Partner projektu:
GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 24/105
70-486 Szczecin
tel. 91 424 40 72
ciszak@gos-polska.pl

Blank Print Document (14)

PRACA I NAUKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – Praktyczny Poradnik

Dokumenty rekrutacyjne – edycja 2018 ZAKOŃCZONA:

Formularz rekrutacyjny (plik PDF)

Regulamin rekrutacji (plik PDF)

Harmonogram wsparcia (plik PDF)

Standardy szkoleń, staży i praktyk (plik PDF)