Szkolenia

Oferta szkoleń

Szkolenia odbywają się po zebraniu grupy 15-osobowej lub na zamówienie (np. Rady Pedagogiczne)


 

„NEUROLOGOPEDIA. Praca z dzieckiem zaburzonym neurologicznie” to 8-godzinne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy przygotowują się do przeprowadzania wywiadu diagnostycznego neurologopedycznego. Poznają także modele usprawniania i pracy z dzieckiem zaburzonym neurologicznie. Dowiadują się w jaki sposób przeprowadzić masaże i stymulacje neurologopedyczne oraz jak przebiega trening karmienia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi według koncepcji m. in. NDT-BOBATH. Szkolenie przede wszystkim skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli i terapeutów.

Program szkolenia:
I WYWIAD, DIAGNOZA
1. Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych problemów z komunikacją językową i sferą orofacjalną u dzieci z ryzyka zaburzeń neurologicznych.
2. Wstępny model diagnozy pedagogiczno-logopedycznej – na co zwrócić uwagę podczas oceny przez terapeutę?
3. Diagnoza neurologopedyczna: założenia, etapy, narzędzia diagnostyczne, własny model diagnostyczny: noworodek, niemowlę, dzieci starsze.
II MODEL USPRAWNIANIA
1. Usprawnianie funkcji orofacjalnych z wykorzystaniem masażu neurologopedycznego i stymulacji ciała, twarzy, wnętrza jamy ustnej.
2. Trening karmienia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi – ogólne założenia wg koncepcji NDT-BOBATH oraz własnych modeli usprawniania.

Szkolenie prowadzi ……………..

Wartość szkolenia: 250 zł

Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN.

Miejsce szkolenia: Szczecin
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś zainteresowany – zapytaj o szczegóły
e- mail: tel. 721270840

Jeśli jesteś zdecydowany – pobierz zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu z naszej witryny internetowej, http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/ w zakładce „Oferta i Współpraca – Szkolenia” , wypełnij je i prześlij na nasz adres.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu

„LOGOPEDIA. Zaburzenia komunikacji językowej uwarunkowane genetycznie” to 8-godzinne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy bliżej poznają przyczyny oraz metody terapii logopedycznej w w zaburzeniach uwarunkowanych genetycznie. Omawiają przypadki zaburzeń mowy w niepełnosprawności intelektualnej, autyzmie, zespołów genetycznych oraz niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie. Poznają metodykę postępowania w sytuacjach trudnych. Praktykują ćwiczenia. Szkolenie przede wszystkim skierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczycieli szkół specjalnych, terapeutów, logopedów, neurologopedów i pedagogów specjalnych.

Program szkolenia:
1. Genetyczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji.
2. Zaburzenia rozwoju mowy występujące na tle:
a) niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie,
b) zespołów genetycznych (wybór – m.in. zespołu Downa, zespołu „kociego krzyku”, zespołu Pradera-Williego, zespołu CHARGE, zespołu Freemana-Scheldona, zespołu Lesha-Nyhana, zespołu Treachera-Collins’a, zespołu Tourette’a),
c) niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie.
3. Znaczenie terapii logopedycznej:
a) cechy i zadania terapeuty,
b) współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,
c) metodyka pracy terapeutycznej.
4. Metodyka postępowania w sytuacjach trudnych.
5. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy osób z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i zespołami genetycznymi.

Wartość szkolenia: 250 zł

Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN.

Miejsce szkolenia: Szczecin

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś zainteresowany – zapytaj o szczegóły
e- mail: szkolenia.koniczynka@wp.pl lub koniczynka.osrodek@wp.pl tel. 721270840

Jeśli jesteś zdecydowany – pobierz zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu z naszej witryny internetowej, http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/ w zakładce „Oferta i Współpraca – Szkolenia” , wypełnij je i prześlij na nasz adres.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu

„Profilaktyka logopedyczna – rozwijanie mowy od noworodka” to 8-godzinne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami profilaktyki logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciążowo – okołoporodowego i rozwoju dziecka w pierwszym roku życia. Warsztat przedstawia model diagnozy noworodka oraz metody i techniki usprawniania logopedycznego dzieci z grupy ryzyka. Szkolenie przede wszystkim skierowane jest do logopedów, neurologopedów pracujących we wszystkich placówkach oświatowych, medycznych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Zapraszamy także rodziców.

Program szkolenia:
1. Wywiad biologiczno – środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań rozwoju mowy
2. Rozwój komunikacji językowej i funkcji słuchowych dziecka od 0 do 12 miesiąca życia na tle rozwoju motorycznego
3. Diagnoza logopedyczna noworodka oraz niemowlęcia z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego
4. Masaż neurologopedyczny usprawniający funkcje pokarmowe i poprawiający pracę narządów artykulacyjnych
5. Rozwój funkcji pokarmowych – usprawnianie, techniki prawidłowego sposobu podawania pokarmów małemu dziecku
6. Metody pracy logopedycznej z dzieckiem w wieku od 0 do 12 miesiąca życia – wymiana doświadczeń własnych

Wartość szkolenia: 250 zł

Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN.

Miejsce szkolenia: Szczecin
Termin szkolenia: maj/ czerwiec 2016 r., godz. 9.00 – 18.00

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś zainteresowany – zapytaj o szczegóły
e- mail: szkolenia.koniczynka@wp.pl lub koniczynka.osrodek@wp.pl tel. 721270840

Jeśli jesteś zdecydowany – pobierz zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu z naszej witryny internetowej, http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/ w zakładce „Oferta i Współpraca – Szkolenia” , wypełnij je i prześlij na nasz adres.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu

Warsztaty „Rehabilitacja osób po udarze mózgu” zawierać będą praktyczne wskazówki wykorzystania nowoczesnych metod rehabilitacji u pacjenta starszego po udarze mózgu.
Wykorzystane metody:
PNF
Metoda wymuszenia ruchu (CIT)
Terapia lustrzana
Celem warsztatów jest uzyskanie wiedzy dotyczącej problemów bólowych i funkcjonalnych pacjenta starszego po udarze mózgu, nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń u osób starszych z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych, zdobycie wiedzy dotyczących profilaktyki pierwotnej i udaru u osoby starszej, umiejętność przeprowadzenia testów diagnostycznych u pacjenta po udarze mózgu.
PROGRAM WARSZTATU:
1. Udar mózgu –część teoretyczna
2. Diagnostyka i interpretacja wyników testów funkcjonalnych u pacjentów starszych po udarze.
3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w fazie ostrej udaru mózgu
4. Trening czynności motorycznych – podstawy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.
Warsztat skierowany jest do fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii.
Rekrutacja
Nabór kandydatów prowadzony jest w sposób ciągły. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie grupy osób.
Wymagane dokumenty
wypełniony formularz zgłoszeniowy
kopia dyplomu ukończenia studiów lub szkoły policealnej; w przypadku osób uczących się kserokopia legitymacji studenckiej lub legitymacji słuchacza szkoły policealnej
Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN.

Miejsce szkolenia: Szczecin

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś zainteresowany – zapytaj o szczegóły
e- mail: szkolenia.koniczynka@wp.pl lub koniczynka.osrodek@wp.pl tel. 721270840

Jeśli jesteś zdecydowany – pobierz zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu z naszej witryny internetowej, http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/ w zakładce „Oferta i Współpraca – Szkolenia” , wypełnij je i prześlij na nasz adres.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu

” Surdologopedia. Zaburzenia słuchu w praktyce logopedycznej. Model diagnostyczno-terapeutyczny” to 8-godzinne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu diagnozy i terapii w surdologopedii. Szkolenie podzielone jest na trzy bloki tematyczne związane z diagnozą słuchu, postępowaniem diagnostycznym oraz z terapią w surdologopedii. Szczególną uwagę poświęca się diagnozie i terapii małego dziecka oraz dziecka w wieku szkolnym. Warsztat daje możliwość poznania terapeutycznych sposobów i narzędzi pracy. Szkolenie przede wszystkim skierowane jest do logopedów, pedagogów, nauczycieli, psychologów i terapeutów.

Program szkolenia:
I DIAGNOZA SŁUCHU
1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu – wprowadzenie.
2. Rodzaje niedosłuchów i możliwości diagnostyczne – do kogo skierować dzieci z podejrzeniem wady słuchu i jakie zlecić badanie?
3. Niedosłuchy i ich wpływ na komunikację językową.
4. Centralne Zaburzenia Słuchu jako nowe spektrum zaburzeń słuchu – możliwości diagnostyczne, krótka charakterystyka.
II POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE W SURDOLOGOPEDII
1. Diagnoza małego dziecka z niedosłuchem odbiorczym – praktyczny model postępowania.
2. Diagnoza dziecka z wieku szkolnym z niedosłuchem przewodzeniowym – wybrane narzędzia i metody.
III TERAPIA SURDOLOGOPEDYCZNA
1. Postępowanie terapeutyczne w przypadku małego dziecka z wadą słuchu – wprowadzenie do metody werbotonalnej, audytywno-werbalnej, migowej, logorytmiki.
2. Terapia dziecka w wieku szkolnym – sposoby pracy, narzędzia do pracy.
3. Terapia w przypadku Centralnych Zaburzeń Słuchu – narzędzia terapeutyczne FORBRAIN, system FM, Neuroflow.

Wartość szkolenia: 350 zł

Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN.

Miejsce szkolenia: Szczecin
Termin szkolenia: maj 2016 r., godz. 9.00 – 18.00

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś zainteresowany – zapytaj o szczegóły
e- mail: tel. 721270840

Jeśli jesteś zdecydowany – pobierz zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu z naszej witryny internetowej, http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/ w zakładce „Oferta i Współpraca – Szkolenia” , wypełnij je i prześlij na nasz adres.

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu

TYFLOLOGOPEDIA – rozwój komunikacji i mowy u dzieci z uszkodzeniem wzroku to 8-godzinne szkolenie warsztatowe, w trakcie którego uczestnicy bliżej poznają przyczyny oraz metody terapii logopedycznej z dziećmi z uszkodzeniem wzroku. Podczas szkolenia omawiane będą przypadki zaburzeń mowy w niepełnosprawności wzrokowej. Uczestnicy poznają metodykę postępowania w sytuacjach trudnych. Praktykują ćwiczenia. Szkolenie przede wszystkim skierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi wzrokowo w przedszkolach, ośrodkach i szkołach specjalnych i ogólnodostępnych, terapeutów, logopedów, neurologopedów i pedagogów specjalnych.

Program szkolenia:

  1. Psychologia niewidomych i niedowidzących – elementy.
  2. Specyficzne zagadnienia terapii dziecka z dysfunkcja wzroku –czym jest mowa dla dziecka niewidomego?
  3. Przybliżanie świata i ludzi: najbliższa rodzina, moje otoczenie, inni partnerzy w komunikacji,
  4. Zabawy rozwijające komunikację.
  5. Wczesna interwencja logopedyczna w stosunku do dziecka z dysfunkcja wzroku
  6. Stymulacja rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku w pierwszym roku życia, m.in. w zakresie rozwoju mowy
  7. Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia u dzieci niewidomych
  8. Narzędzia diagnostyczne zaburzeń mowy u dzieci niewidomych i słabowidzących.
  9. Terapia logopedyczna osób z wadą wzroku

Szkolenie prowadzi mgr Anna Okupińska – pedagog specjalny(oligofreno, tyflo i surdopedagog), logopeda (absolwentka WSH TWP w Lublinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2013 ukończyła Studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym o kierunku neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu. Od 15 lat związana zawodowo z Polskim Związkiem Niewidomych gdzie pracuje jako tyflopedagog, logopeda, oraz Fundacją Promocja Zdrowia w Szczecinie. Prowadzi liczne zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych na kierunkach: tyflopedagogika, oligofrenopedagogika oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Jako wykładowca współpracuje z WSH TWP w Szczecinie oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Prowadziła liczne szkolenia poruszające problematykę pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową oraz dodatkowymi sprzężeniami oraz spotkania propagujące wiedze o funkcjonowaniu mózgu oraz promujące metodę neurofeedbacku. Od 2009 roku prowadzi również terapię metodą EEG Biofeedback.

Wartość szkolenia: 350 zł

Wartość szkolenia zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z przepisami MEN.

Miejsce szkolenia: Szczecin

Termin szkolenia: 30 kwiecień 2016 r., godz. 9.00 – 18.00

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Jeśli jesteś zainteresowany – zapytaj o szczegóły

e- mail:   szkolenia.koniczynka@wp.pl   lub  koniczynka.osrodek@wp.pl  tel. 721270840
Jeśli jesteś zdecydowany – pobierz zgłoszenie uczestnictwa :

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu