Ważne osoby

Prezes Zarządu – dr Andrzej Stecewicz

Urodzony 07.08.1933 r. w Wilnie, syn Michała i Aleksandry z domu Meysztowicz. Absolwent Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1956 r.), ukończył Wydział Zaoczny Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1963 r.). Uzyskał tytuł doktora psychologii defektologicznej na UMCS w Lublinie (1983 r.).

W latach 1965-1966 pracował jako nauczyciel i wychowawca w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Szczecinie. Organizator drużyn, a następnie Szczepu Harcerzy Głuchych. Założyciel jednej z pierwszych w Polsce Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Szczecinie (1963 r.), którą pod zmienioną nazwą Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem kierował do 13.XI.2015 r.

Organizator wielu obozów harcerskich i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadą słuchu, także dla dzieci niesłyszących pochodzenia polskiego z Litwy. Inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu. Opracował skuteczną metodę nauki czytania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, z wykorzystaniem daktylografii (1984 r.). W latach 70. stworzył sieć wczesnego wykrywania wad słuchu w województwie szczecińskim. Współorganizator Oddziału TWK w Szczecinie (1972 r.) i siedmiu kół oddziału w terenie. W latach 1973-2015 prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego TWK. Przez dwie kadencje członek Prezydium Zarządu Głównego TWK Ekspert TWK ds. problematyki osób niesłyszących i współpracy z Polskim Związkiem Głuchych. Członek Komisji Naukowej przy Zarządzie Głównym PZG w Warszawie. Członek Społecznej Rady Naukowej TWK. Autor ponad 50 artykułów dotyczących problematyki zaburzeń słuchu u dzieci, współredaktor 67 numerów biuletynu „Na fali”, z wkładką „Decybelek” dla dzieci, wydawanego od 1993 r. przez Poradnię PZG w Szczecinie.

Organizator wielu konferencji naukowych, w tym 8 międzynarodowych. Współredaktor publikacji zwartych z odbytych konferencji. Założyciel i przez okres kilku kadencji prezes Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Szczecinie. Organizator wielu przedsięwzięć Oddziału Wojewódzkiego TWK w pozyskiwaniu funduszy krajowych i europejskich, niezbędnych do udzielania coraz szerszej pomocy niepełnosprawnym osobom z regionu zachodniopomorskiego. W okresie stanu wojennego organizował środki finansowe, które za pośrednictwem dr Sylwii Wójcik przekazywał dla represjonowanych pracowników naukowych wyższych uczelni.

Aktualnie pełni funkcję prezesa Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie (OPP), którą utworzył w 2010 r. między innymi w celu wspomagania Centrum PZG. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Honorową Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Społeczno – Kulturalnego. Wyróżniony Złotą Odznaką TWK i PZG, Medalem Twórcy Polskiej Rehabilitacji, oraz odznakami: „Gryf Pomorski” i „Przyjaciel Dziecka”. W r. 2015 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu przyznał mu Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, a w 2018 r. otrzymał prestiżową nagrodę nadaną przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej „Mnieście Uczynili”, otrzymał również tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem a także Honorowego Członka Polskiego Komitetu Audiofonologii. Powyższe dane w większości zaczerpnięto ze Złotej Księgi zasłużonych dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 1960-2010 r. wydanej z okazji Pięćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.