FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

ciąg logotypów_NSS-UE-EFRR_RPO-WZ_14-20_kolor

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w ścieżce reintegracji zawodowej, indywidualnie opracowanej dla każdego uczestnika/uczestniczki przez zespół specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta). Ścieżka obejmuje wybrane dla danego uczestnika z poniższej listy formy wsparcia:

– warsztaty interpersonalne,

– indywidualna terapia psychologiczna,

– terapia rodzinna z psychologiem,

– pomoc prawna,

– integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

– terapia uzależnień/socjoterapia,

– terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

– staż zawodowy w przedsiębiorstwie,
– pośrednictwo pracy.

  1. Każdy z uczestników/uczestniczek projektu otrzymuje ubezpieczenie NNW na okres realizacji projektu.

  2. Uczestnicy/uczestniczki projektu w razie potrzeby mogą także skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdów do miejsca odbywania każdej z form wsparcia. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdów reguluje odrębny dokument.

  3. Uczestnicy/uczestniczki projektu w razie potrzeby mogą skorzystać z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu.

  4. Projekt realizowany jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.