Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024” realizowany przez Fundację Promocja Zdrowia ma na celu zapewnienie usług asystenckich osobom z niepełnosprawnością. Fundacja Promocja Zdrowia prowadzi nabór wniosków od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Poniżej publikujemy aktualne informacje o projekcie.

Do kogo skierowany jest projekt?

Program realizowany przez Fundację Promocję Zdrowia w Szczecinie zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

Fundacja Promocja Zdrowia planuje objąć usługami asystenckimi 25 osób, wśród których znajdzie się:

 • 1 osoba dorosła z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
 • 6 dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 6 osób dorosłych ze znacznym poziomem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
 • 12 osób dorosłych ze znacznym poziomem niepełnosprawności

Jak zgłosić się do projektu?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika, którą zamieszczamy poniżej w formacie PDF. Formularze są dostępne także w siedzibie Fundacji Promocja Zdrowia.

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem nie może być osoba będąca członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkałą razem z uczestnikiem.

Asystent musi posiadać:

– dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

– co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym  w formie wolontariatu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej.

Asystent chcący wziąć udział w projekcie winien dołączyć:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

W przypadku asystowania dziecku dodatkowo :

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym  w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Wartość dofinansowania: 800 000,00 zł.