Obejmuje ćwiczenia:
stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
nadawania znaczenia dźwiękom;
lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
doskonalące umiejętności gramatyczno – leksykalne;
doskonalące sprawność artykulacyjną;
kształtujące umiejętność wypowiadania się;
doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego (w zależności od wieku dziecka)
Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności dziecka. Celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.