20 września, 2022

Pomoc w znalezieniu pracy dla uchodźców z Ukrainy

20 września, 2022

Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

12 lipca, 2022

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej oknem na rynek pracy

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej oknem na rynek pracy – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, włączeniu i utrzymaniu na rynku pracy W ramach realizowanego projektu odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania. Będzie to pierwszy etap wsparcia ON. W ramach projektu […]

1 lipca, 2022

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne

Indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dostępu do rehabilitacji, terapii i wsparcia kierowanego do 20 osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”. W ramach realizowanego […]

21 czerwca, 2022

Mój asystent moimi oczami

Fundacja Promocja Zdrowia realizuje projekt: „Mój asystent moimi oczami- usługi asystenckie dla osób niewidomych i słabowidzących szansą na niezależne życie” dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u. W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż., niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), lub orzeczenie […]

23 marca, 2022

Rehabilitacja, terapia i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

Umowa nr WSS-I.19.2022. EM, CRU 22/0000197

23 stycznia, 2022

Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja Promocja Zdrowia w partnerstwie z Fundacją Ari Ari realizują projekt pn. Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane […]

24 lipca, 2019

Od rehabilitacji do niezależności II

„Od rehabilitacji do niezależności II” – prowadzenie kompleksowych działań dla osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 Okres realizacji projektu 01.04.2018 – 31.03.2021 Zapewnienie terapii ciągłej dla 100 beneficjentów (dzieci i dorosłych) Aktualności dotyczących realizowanego projektu: 30.09.2019 […]

24 lipca, 2019

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej – oknem na rynek pracy 2

okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2021UMOWA ZZO/000134/16/D z dnia 18 maja 2018 r. Projekt dofinansowany przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach konkursu 4/2017 Zadanie publiczne jest współfinansowaneze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego O PROJEKCIE Celem głównym projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt jest kontynuacja realizowanego w ramach działania 7.2 projektu […]

24 lipca, 2019

Prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i zaburzeniami komunikacji oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia

W ramach realizacji zadania zleconego przez Zarząd Województwa ze środków PFRON, zad.3 Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osóbz uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmemi […]