PROJEKT ZAKOŃCZONY – KONTYNUACJA TUTAJ


O PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 48 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 11 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.04.2017r.-30.04.2018r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność ZAKŁADU INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ (ZISZ) w Szczecinie, którego działalność obejmować będzie reintegrację społeczną, zdrowotną i zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu (rodzinom, opiekunom) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.


Przeczytaj: Biuletyn UCZĘ SIĘ I PRACUJĘ

Publikacja wydana w ramach projektu ZISZ


Projekt „Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 919.417,50 zł, w tym 873.446,62 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).

Wybrane działania projektu kierowane są także do osób z otoczenia osób niepełnodprawnych biorących udział w projekcie.

Jakie działania przewiduje projekt?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji zawodowej, indywidualnie opracowanej dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka  obejmuje wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

– warsztaty interpersonalne,

– indywidualna terapia psychologiczna,

– terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

– pomoc prawna,

– integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

– terapia uzależnień/socjoterapia,

– terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

– staż zawodowy w przedsiębiorstwie,

– pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

  • ubezpieczenie NNW
  • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów do miejsca odbywania każdej z form wsparcia
  • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Jakie będą efekty realizacji projektu?

Najważniejszym efektem projektu będzie powołanie do życia Zakładu Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie, który będzie funkcjonował przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu projektu. Podmiot ten będzie prowadził aktywne działania na rzecz reintegracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia bez stereotypowego przypisywania im wizerunku osób gorzej wykwalifikowanych.

Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki wzmocnią swoją kondycję psychiczną oraz uzyskają możliwość poprawy swojego stanu zdrowia. Część uczestników/uczestniczek weźmie udział w szkoleniach zawodowych i zdobędzie certyfikaty, które pozwolą nabyć kompetencje lub kwalifikacje i będą im służyć również po zakończeniu projektu. Zaś uczestnicy/uczestniczki, którzy wezmą udział w stażach w ramach szkolenia nabędą praktyczne umiejętności w danym zawodzie i zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu minimum 11 osób znajdzie zatrudnienie.

Niewątpliwie dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu wszystkim uczestnikom/uczestniczkom projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia. Istotnym rezultatem będzie również aktywizacja społeczna i zmniejszenie dystansu uczestników uczestniczek do poszukiwania pracy i samego zatrudnienia.

REKRUTACJA

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 48 uczestników w ramach dwóch tur naboru. Nabór do pierwszej edycji odbędzie się w okresie 01.04.-22.05.2017r., zaś do drugiej – w okresie 23.05.– 31.07.2017r. Przy czym formularze rekrutacyjne można składać – do pierwszej edycji – od 01.04. do 15.05.2017r., zaś do drugiej – od 23.05. do 22.07.2017r. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej Regulaminem rekrutacji, który zawiera więcej szczegółów dotyczących procesu naboru do projektu i wsparcia jakie w ramach projektu może uzyskać uczestnik/uczestniczka.
W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacji i oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w biurze projektu w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 27 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie

Fundacja Promocja Zdrowia

Bohaterów Warszawy 27

70-340 Szczecin

Dokumenty rekrutacyjne w ramach pierwszej edycji można składać w terminie do dnia 15 maja 2017r.,godz.15.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny_Zakład

Oswiadczenie o speł.kryt.grupy docelowej_Zakład

Harmonogram wsparcia EDYCJA 1

Harmonogram wsparcia EDYCJA 2


Lider Projektu:

Fundacja Promocja Zdrowia

al. Bohaterów Warszawy 27,

70-340 Szczecin

tel. (91) 831 48 00

e-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

Partner Projektu:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/105,

70-486 Szczecin

tel. (91) 424 40 72

e-mail: laskowska@gos-polska.pl


Uchwałą Zarządu Fundacja Promocja Zdrowia powoła do życia z dniem 01.04.2017r.-Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie(ZISZ)-podmiot działający na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej ON, którego podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza. Celem działalności ZISZ będzie reintegracjaspołeczna, zdrowotna i zawodowa ON, m.in. udzielanie pomocy ON oraz ich otoczeniu(rodzinom/opiekunom) wodbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnieniaról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. ZISZ działać będzie narzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomagać będzie samoorganizować sięludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. w tymzmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Działalność i struktura ZISZ regulować będą zapisy w statucie FPZ.

Godziny otwarcia SISZ to 9.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie funkcjonować będzie min. 2 lata od zakończenia projektu.

Projekt „Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Projekt realizowany jest przez Fundację Promocja Zdrowia
w partnerstwie z GOS Polska Sp. z o.o.