Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej oknem na rynek pracy – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, włączeniu i utrzymaniu na rynku pracy

W ramach realizowanego projektu odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania.

Będzie to pierwszy etap wsparcia ON. W ramach projektu organizowane i prowadzone będą zintegrowane działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ponadto organizowane i prowadzone będą szkolenia, kursy, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby.

Formy oferowane w projekcie to:

1. Indywidualny Plan Działania – stworzony indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb ON. IPD stworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego oraz terapeutę – specjalistę rehabilitacji ON. – tyflopedagoga (12h/os.)

2. Indywidualne doradztwo zawodowe (15h./os.),

3. Indywidualna terapia psychologiczna (15h/na os.),

4. Indywidualny coaching (15h/os)

4. warsztaty interpersonalne (15h/os.),

5. warsztaty aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (15h/os),

6. Pośrednictwo pracy – wsparcie Trenera pracy (8h/os),

7. Poradnictwo specjalistyczne podnoszące kompetencje cyfrowe i znajomość obsługi komputera (20h/os.).

Średnio 115h/ osobę

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu jest 15 osób z niepełnosprawnościami (max 5 osób niewidomych) z terenu województwa zachodniopomorskiego, z co najmniej trzech powiatów: m.in. polickiego , goleniowskiego stargardzkiego Gmina Szczecin.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa.

Grupa docelowa to wyłącznie osoby niepełnosprawne w rozum. ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozum. ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375).

Koszt własny beneficjenta : 5 x 100 zł = 500 zł

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek zgłoszeniowy_Pfron-Marszałek-2022 (1)

—————————————-