Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.fundacjapromocjazdrowia.pl

Fundacja Promocja Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.fundacjapromocjazdrowia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-26.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-26.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-26.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gwiazda Monika, dostepnosc@fpz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 918314800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • zachodniopomorskie
 • Szczecin
 • Al. Bohaterów Warszawy 27
 • 70-340

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest płatny.
 • Miejsca parkingowe usytuowane są: 1. od strony Al. Boh. Warszawy 27, wzdłuż ulicy prowadzącej w kierunku skrzyżowania ul. Krzywoustego, al.Bohaterów Warszawy i ul. 26 kwietnia – w tym 1 miejsce parkingowe dla ON, oznaczone kopertą. 2. od ul. Legionów Dąbrowskiego w kierunku Ul. Poprzecznej, po prawej stronie na początku parkingu oznakowane na niebiesko miejsce parkingowe dla ON.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia głównego przechodzi się przez tzw wiatrołap, drzwi rozsuwają się automatycznie. Aby wyjść należy poprosić o otwarcie obsługę recepcji. Ze względów bezpieczeństwa młodszych pacjentów i bliskość ruchliwej ulicy, drzwi otwierane są przez obsługę.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 300 centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • nie dotyczy

Przestrzeń za wejściem

 • Od ulicy do wejścia prowadzi chodnik pomiędzy żywopłotem. Podjazd pod drzwi główne jest lekko wzniesiony w stosunku do linii chodnika przy ulicy.
 • Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Na wprost głównego wejścia
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR):
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM):