Fundacja Promocja Zdrowia działa od 1 grudnia 2010 r., Status OPP posiadamy od 16 maja 2016 r. Celem Statutowym Fundacji jest m.in. inicjowanie, podejmowanie i popieranie różnych form pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie i prowadzenie placówek wspierających osoby niepełnosprawne na różnych etapach życia oraz ich rodziny.

Głównym źródłem dochodów Fundacji są dotacje celowe na realizację zadań publicznych oraz darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz działalność odpłatna pożytku publicznego i działalność gospodarcza. Niewielkie dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej przeznaczane są na prowadzenie działalności statutowej pożytku publicznego, która stanowi ponad 90% prowadzonych działań.

Dla realizacji działań statutowych Fundacja Promocja Zdrowia cztery placówki, które oferują pomoc, opiekę i rehabilitację osobom niepełnosprawnym z tytułu uszkodzenia wzroku, zaburzeń słuchu i mowy oraz niepełnosprawności sprzężonej i uszkodzeń neurologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego Dla potrzeb udzielania tej pomocy Fundacja powołała:  

  1. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy Terapii i  Rehabilitacji „ Koniczynka” prowadzący działalność rehabilitacyjną dla ON
  2. Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej  – prowadzący aktywizację zawodową i społeczną ON
  3. Zakład Opieki Zdrowotnej „Koniczynka”i Dzienny Ośrodek Rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku będący podmiotami leczniczymi, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna „Koniczynka” będąca podmiotem oświatowym, w rozumieniu ustawy o działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych