Realizacja 02.01.2024 – 31.12.2024

Realizacja zadania polega na zapewnieniu dostępu do rehabilitacji, terapii i wsparcia kierowanego do 15 osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych -mieszkańców Szczecina, oraz dzieci do 3go r.ż zagrożonych niepełnosprawnością realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”.

W ramach realizowanego w placówce „Koniczynka” wsparcia prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne, rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych wystąpieniem zaburzeń rozwojowych.

Zaplanowane działania obejmują:

Opracowanie „Indywidualnego Planu Działań Terapeutyczno- Rehabilitacyjnych realizowanych w Specjalistycznych Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Koniczynka Fundacji Promocja Zdrowia” obejmującego kwalifikację do działań projektowych:

  • Terapii pedagogicznej, w tym tyflopedagogiczną (osoby z dysf. wzroku) i surdopedagogiczną (osoby z dysf. słuchu i zaburzeniami mowy).
  • Terapii logopedycznej i neurologopedycznej,
  • Terapii motoryki małej i dużej (ter. ręki i ruchowej)
  • Indywidualnej terapii zajęciowej
  • Terapii EEG Biofeedback
  • Specjalistycznych zajęć komputerowych
  • Poradnictwa terapeutycznego i doradztwa rodzinnego
Zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin.
Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł.