Projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2023 „Możemy więcej”.


Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywności ON poprzez zapewnienie usług wspierających pod postacią asystencji osobistej mającej na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia społ. – zawodowego oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż. oraz niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną z terenu woj. Zachodniopomorskiego.


W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 45 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż. Wsparcie skierowane jest do 35 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Adresatami pomocy są w szczególności osoby niewidome i niedowidzące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania;
 • usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników (średnio 300h/ rok), świadczone w okresie dnia przystąpienia do projektu i podpisania umowy z asystentem (2024 r). – 20.03.2025 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi: 826.200,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2024r. – 31.03.2025r.

Logo PFRON

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego (tel. 918314800) lub poprzez e-mail (fund.prom.zdrowia@wp.pl) wpisując w temacie „USŁUGI ASYSTENCKIE”. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia.

16.01.2024 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2024

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W SZCZECINIE.

DOTYCZY PROJEKTU: „Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie” realizowanego na podstawie umowy numer ZZO/000217/16/D z dnia 10 maja 2023 r.,


16.01.2024 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2024

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W SZCZECINIE.

DOTYCZY PROJEKTU: „Pokonamy bariery – Od rehabilitacji do niezależności III” – kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” FPZ” realizowanego na podstawie umowy numer ZZO/000179/16/D z dnia 14 maja 2021 r., Aneks nr 3/2023 z dnia 08.06.2023


Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024” realizowany przez Fundację Promocja Zdrowia ma na celu zapewnienie usług asystenckich osobom z niepełnosprawnością. Fundacja Promocja Zdrowia prowadzi nabór wniosków od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Poniżej publikujemy aktualne informacje o projekcie.

Do kogo skierowany jest projekt?

Program realizowany przez Fundację Promocję Zdrowia w Szczecinie zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

Fundacja Promocja Zdrowia planuje objąć usługami asystenckimi 25 osób, wśród których znajdzie się:

 • 1 osoba dorosła z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
 • 6 dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 6 osób dorosłych ze znacznym poziomem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)
 • 12 osób dorosłych ze znacznym poziomem niepełnosprawności

Jak zgłosić się do projektu?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika, którą zamieszczamy poniżej w formacie PDF. Formularze są dostępne także w siedzibie Fundacji Promocja Zdrowia.

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem nie może być osoba będąca członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkałą razem z uczestnikiem.

Asystent musi posiadać:

– dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

– co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym  w formie wolontariatu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej.

Asystent chcący wziąć udział w projekcie winien dołączyć:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

W przypadku asystowania dziecku dodatkowo :

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym  w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Wartość dofinansowania: 800 000,00 zł.

Kierunek pomocy: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Zadanie 4: pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego orazudzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 1 (§ 1 pkt 1 rozporządzenia), pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.


Okres realizacji Projekt wieloletni:

Pierwszy okres finansowania – 2024-01-01 – 2025-03-31,
Drugi okres finansowania – 2025-04-01 – 2026-03-31,
Trzeci okres finansowania – 2026-04-01 – 2027-03-31


Cel projektu:

Zapewnienie ciągłości rehabilitacji i terapii, w tym udzielania poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, mowy, zaburzeniami neurologicznymi i całościowymi w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego korzystających ze wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia.


Formy wsparcia w projekcie obejmować będą:

 • Diagnozę i opracowanie IPD w ramach indywidualnej konsultacji rehabilitacyjnej, której celem będzie określenie
  • potrzeb beneficjenta oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działań (IPD);
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
  • Terapia polisensoryczną dla 15 dzieci z niepełnosprawnością wieloraką. Indywidualna terapia surdopedagogiczna dla 10 osób dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy;
  • Indywidualna terapia tyflopedagogiczna dla 15 osób niewidomych i szczątkowowidzacych;
  • Indywidualne zajęcia rehabilitacji wzroku dla 20 osób słabowidzących;
  • Indywidualna terapia zajęciowa dla 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności całościowymi
   zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi i ruchowymi;
  • Indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla 50 dzieci z zaburzeniami komunikacji i mowy, w tym
   niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • Indywidualna terapia ręki i motoryki małej dla 40 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności
   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi i ruchowymi; ;
  • Indywidualna fizjoterapia z kinezyterapią dla 30 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności
   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,niepełnosprawnościa sprzężoną, neurologicznymi i ruchową.
  • Indywidualna terapia EEG biofeedback dla 20 osób, w szczególności z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm,
   zespół Aspergera), neurologicznymi;
  • Indywidualna terapia psychologiczna- psychoterapia dla 30 osób
  • Orientacja przestrzenna i samodzielne przemieszczanie się niewidomych dla 15 osób niewidomych i
   słabowidzących
  • Indywidualne zajęcia w zakresie funkcjonowania codziennego – kulinarny i umiejętności praktycznych dla 20
   osób, w szczególności z dysfunkcją wzroku.
  • Zajęcia komputerowe -specjalistyczne, dla osób z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą technologii
   asystującej.
 • ZAJĘCIA GRUPOWE
  • Grupowa terapia zajęciowa dla 18 osób;
  • Grupowy trening umiejętności społecznych i interpersonalnych dla 12 osób.
 • PROWADZENIE PORADNICTWA realizowane będą następujące formy wsparcia:
  • Poradnictwo psychologiczne dla 80 osób;
  • Poradnictwo terapeutyczno-rehabilitacyjne (wsparcie pośrednie) dla 80 osób.

Beneficjenci zadania:

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzież do 18 r.ż oraz os. dorosłe z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu
narządu słuchu i mowy, wzroku, neurologicznej, sprzężonej, zaburzeń spektrum autyzmu zamieszkałe na terenie
województwa zachodniopomorskiego ( 65 osób) i lubuskiego (15 osób).
W grupie docelowej zaplanowano wsparcie dla:
10 osób z niepełnosprawnościa słuchu i mowy,
45 osób z dysfunkcją wzroku ,
25 osób z niepełnosprawnością z powodu zaburzeń spektrum i neurologicznych.
W każdej z tych grup mogą znaleźć się osoby z więcej niż jednym rodzajem niepełnosprawności (sprzężenia) co
najmniej 15 osób.


REKRUTACJA DO PROJEKTU odbędzie się w trzech turach:

01- 04.2024 I tura (na I okr.finans.) – 70 osób;
04-06.2025 II tura (II okres finansowania)- 5 osób;
04-06.2026 III tura (III okres finansowania)- 5 osób.
W przypadku Odejścia beneficjenta planujemy wprowadzenie zastępstwa.


Warunki uczestnictwa:

 1. ważne orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub o znacznym/ umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  z powodu następujących zaburzeń:
  01-U – upośledzenie umysłowe,
  03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
  04-O – choroby narządu wzroku,
  05-R – upośledzenie narządu ruchu,
  06-E – epilepsja,
  10-N – choroby neurologiczne,
  12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
 2. Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej – Nie byli w WTZ
 3. Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy – Nie byli w ŚDS
 4. Mieszkańcy/podopieczni placówek innych niż WTZ lub ŚDS, finansowanych ze środków publicznych na podstawie
  odrębnych przepisów – Nie są mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych
 5. Uczestnictwo w placówce finansowanej ze środków publicznych bez znaczenia – Nie
 6. Inne niż wskazane powyżej: Beneficjent zgłaszający się do udziału w niniejszym projekcie, zgodnie z regulaminem
  pkt. 3 ” Beneficjent ostateczny nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie
  realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy prowadzi w każdym z projektów do osiągnięcia takich samych
  efektów (oświadczenie w dniu przystępowania do projektu).

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 3 360 990,61 zł.

Logo PFRON

Projekt „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia” współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie umowy z dnia 21.08.2023.
W ramach realizacji zadania Fundacja Promocja Zdrowia zorganizuje:
 • Jesienny Rajd Przyrodniczo-Krajoznawczy z Fundacją Promocja Zdrowia
  Organizacja rajdu jest zaplanowana na dzień 16 i 23 września 2023r.
 • Mikołajki w Pleciudze
  Organizacja mikołajek jest zaplanowana na 10 grudnia 2023r.

Materiały promocyjne:

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością. W ramach tegorocznej odsłony „ZISZ” planujemy objąć działaniami 12 osób w wieku produkcyjnym, które mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, są nieaktywne zawodowo i posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Nasz projekt zakłada aktywizację zawodową poprzez udział uczestników w różnych formach wsparcia, w tym:

 • stworzenie indywidualnego planu działania (2h / os.)
 • indywidualny coaching zawodowy (7h / os.)
 • indywidualne doradztwo zawodowe (8h / os.)
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (12h / os.)
 • pośrednictwo pracy – wsparcie trenera pracy (6h / os.)

Termin realizacji: 1 czerwca – 15 grudnia 2023 r.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


„Mój asystent II – usługi asystenckie szansą na aktywność społeczną i niezależne życie”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”.


Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywności ON poprzez zapewnienie usług wspierających pod postacią asystencji osobistej mającej na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia społ. – zawodowego oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż. oraz niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną z terenu woj. Zachodniopomorskiego.


W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 40 osób, w tym 10 dzieci do 18 r.ż. Wsparcie skierowane jest do 30 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Adresatami pomocy są w szczególności osoby niewidome i niedowidzące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania;
 • usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników (średnio 200h/ rok), świadczone w okresie dnia przystąpienia do projektu i podpisania umowy z asystentem (2023 r). – 30.03.2023 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi: 453.200,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2023r. – 31.03.2024r.

Logo PFRON

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego (tel. 918314800) lub poprzez e-mail (fund.prom.zdrowia@wp.pl) wpisując w temacie „USŁUGI ASYSTENCKIE”. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


16.01.2024 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2024

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO ZADAŃ/PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W CZĘŚCI ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W SZCZECINIE.


19.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 08/2023

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SZAFY SERWEROWEJ Z WYPOSAŻENIEM I NIEZBĘDNYM OKABLOWANIEM I WSPARCIEM TECHNICZNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyniki zapytania ofertowego:


19.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 07/2023

NA ZAKUP KSEROKOPIARKI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki zapytania ofertowego:


11.07.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 06/2023

NA ZAKUP TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27” W RAMACH PROGRAMU PFRON PN. CENTRA INFORMACYJNO – DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, FINANSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyniki zapytania ofertowego:


09.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 05/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ KOŃCZYN GÓRNYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 04/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MAJĄCYCH PROBLEMY Z POROZUMIEWANIEM SIĘ MOWĄ DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 03/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I TECHNOLOGII DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU ORAZ GŁUCHONIEWIDOMYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


06.02.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2023

NA ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO UNIWERSALNEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ NA WYPOSAŻENIE STAŁE DO REALIZACJI ZADANIA PN. „UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27”

Wyniki zapytania ofertowego:


17.01.2023 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2023

Dotyczące zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Fundację Promocja Zdrowia w Szczecinie.

Wyniki zapytania ofertowego:


REHABILITACJA I TERAPIA

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2023 – 31.12.2023 r.


Prowadzone w ramach zadania działania:

1. Terapia pedagogiczna, w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna – dla 16 osób:

a) terapia tyflopedagogiczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku.

b) terapia surdopedagogiczną skierowaną do dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy.

c) terapia pedagogiczną skierowaną do dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi

2. Terapia logopedyczna i neurologopedyczna – dla 13 osób,

3. Terapię motoryki malej i dużej – dla 16 osób

4. Terapia EEG Biofeedback – dla 6 osób

5. Specjalistyczne zajęcia komputerowe – dla 6 osób

6. Zajęcia grupowe – Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami spektrum, arteterapia, bajkoterapia – dla 6 osób

7. Poradnictwo terapeutyczne i doradztwo rodzinne – dla 16 osób

8. Poradnictwo psychologiczne.

——————————————-

Zadanie skierowane jest do 16 osób z niepełnosprawnością z powodu wzroku, słuchu i mowy, neurologiczną i sprzężoną.

Z ZADANIA MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

——————————————-