Kierunek pomocy: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Zadanie 4: pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego orazudzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 1 (§ 1 pkt 1 rozporządzenia), pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.


Okres realizacji Projekt wieloletni:

Pierwszy okres finansowania – 2024-01-01 – 2025-03-31,
Drugi okres finansowania – 2025-04-01 – 2026-03-31,
Trzeci okres finansowania – 2026-04-01 – 2027-03-31


Cel projektu:

Zapewnienie ciągłości rehabilitacji i terapii, w tym udzielania poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, mowy, zaburzeniami neurologicznymi i całościowymi w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego korzystających ze wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” Fundacji Promocja Zdrowia.


Formy wsparcia w projekcie obejmować będą:

 • Diagnozę i opracowanie IPD w ramach indywidualnej konsultacji rehabilitacyjnej, której celem będzie określenie
  • potrzeb beneficjenta oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działań (IPD);
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
  • Terapia polisensoryczną dla 15 dzieci z niepełnosprawnością wieloraką. Indywidualna terapia surdopedagogiczna dla 10 osób dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy;
  • Indywidualna terapia tyflopedagogiczna dla 15 osób niewidomych i szczątkowowidzacych;
  • Indywidualne zajęcia rehabilitacji wzroku dla 20 osób słabowidzących;
  • Indywidualna terapia zajęciowa dla 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności całościowymi
   zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi i ruchowymi;
  • Indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla 50 dzieci z zaburzeniami komunikacji i mowy, w tym
   niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • Indywidualna terapia ręki i motoryki małej dla 40 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności
   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi i ruchowymi; ;
  • Indywidualna fizjoterapia z kinezyterapią dla 30 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności
   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,niepełnosprawnościa sprzężoną, neurologicznymi i ruchową.
  • Indywidualna terapia EEG biofeedback dla 20 osób, w szczególności z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm,
   zespół Aspergera), neurologicznymi;
  • Indywidualna terapia psychologiczna- psychoterapia dla 30 osób
  • Orientacja przestrzenna i samodzielne przemieszczanie się niewidomych dla 15 osób niewidomych i
   słabowidzących
  • Indywidualne zajęcia w zakresie funkcjonowania codziennego – kulinarny i umiejętności praktycznych dla 20
   osób, w szczególności z dysfunkcją wzroku.
  • Zajęcia komputerowe -specjalistyczne, dla osób z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą technologii
   asystującej.
 • ZAJĘCIA GRUPOWE
  • Grupowa terapia zajęciowa dla 18 osób;
  • Grupowy trening umiejętności społecznych i interpersonalnych dla 12 osób.
 • PROWADZENIE PORADNICTWA realizowane będą następujące formy wsparcia:
  • Poradnictwo psychologiczne dla 80 osób;
  • Poradnictwo terapeutyczno-rehabilitacyjne (wsparcie pośrednie) dla 80 osób.

Beneficjenci zadania:

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzież do 18 r.ż oraz os. dorosłe z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu
narządu słuchu i mowy, wzroku, neurologicznej, sprzężonej, zaburzeń spektrum autyzmu zamieszkałe na terenie
województwa zachodniopomorskiego ( 65 osób) i lubuskiego (15 osób).
W grupie docelowej zaplanowano wsparcie dla:
10 osób z niepełnosprawnościa słuchu i mowy,
45 osób z dysfunkcją wzroku ,
25 osób z niepełnosprawnością z powodu zaburzeń spektrum i neurologicznych.
W każdej z tych grup mogą znaleźć się osoby z więcej niż jednym rodzajem niepełnosprawności (sprzężenia) co
najmniej 15 osób.


REKRUTACJA DO PROJEKTU odbędzie się w trzech turach:

01- 04.2024 I tura (na I okr.finans.) – 70 osób;
04-06.2025 II tura (II okres finansowania)- 5 osób;
04-06.2026 III tura (III okres finansowania)- 5 osób.
W przypadku Odejścia beneficjenta planujemy wprowadzenie zastępstwa.


Warunki uczestnictwa:

 1. ważne orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub o znacznym/ umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  z powodu następujących zaburzeń:
  01-U – upośledzenie umysłowe,
  03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
  04-O – choroby narządu wzroku,
  05-R – upośledzenie narządu ruchu,
  06-E – epilepsja,
  10-N – choroby neurologiczne,
  12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
 2. Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej – Nie byli w WTZ
 3. Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy – Nie byli w ŚDS
 4. Mieszkańcy/podopieczni placówek innych niż WTZ lub ŚDS, finansowanych ze środków publicznych na podstawie
  odrębnych przepisów – Nie są mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych
 5. Uczestnictwo w placówce finansowanej ze środków publicznych bez znaczenia – Nie
 6. Inne niż wskazane powyżej: Beneficjent zgłaszający się do udziału w niniejszym projekcie, zgodnie z regulaminem
  pkt. 3 ” Beneficjent ostateczny nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie
  realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy prowadzi w każdym z projektów do osiągnięcia takich samych
  efektów (oświadczenie w dniu przystępowania do projektu).

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 3 360 990,61 zł.

Logo PFRON