Projekt PFRON na lata 2016 – 2018

Projekt zakłada objęcie wsparciem wszystkich grup wiekowych beneficjentów poprzez stosowanie zróżnicowanych form terapii, uwzględniających indywidualne potrzeby beneficjentów. Prowadzenie zajęć indywidualnych ukierunkowanych na wszechstronny, harmonijny rozwój, wyposażenie w umiejętności warunkujące podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania w stosunku do dzieci i młodzieży do 18 r. ż. oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z tytułu uszkodzeń słuchu i mowy, wzroku, neurologicznych i zaburzeń całościowych (niepełnosprawności sprzężonej)

Projekt Współfinansowany ze Środków PFRON

Formy wsparcia skierowane do beneficjentów obejmuję terapią indywidualna i grupową.
Terapia indywidualna prowadzona będzie w następującym zakresie:
1. Indywidualnych konsultacji rehabilitacyjnych, których celem będzie określenie potrzeb beneficjenta, zakwalifikowanie do poszczególnych form wsparcia oraz stworzenie IPD
2. Terapii surdopedagogicznej – skierowanej do dzieci i dorosłych z wadą słuchu i mowy .
3. Terapii tyflopedagogicznej – skierowanej do dzieci posiadających niepełnosprawność wzrokową .
3. Terapii logopedyczną – skierowanej do dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Terapii ręki – skierowanej do dzieci i osób dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi
5. Terapii biofeedback – skierowanej do dzieci i dorosłych.
6. Konsultacji psychologicznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością – skierowana do wszystkich osób
niepełnosprawnych.
Terapia grupowa obejmować będzie następujące formy:
1. Grupowe warsztaty psychologiczne
2. Orientacja przestrzenna i samodzielne, bezpieczne poruszanie się – skierowany do osób z uszkodzeniami wzroku, sprzężonymi (głucho-ślepota),
3. Nowoczesne technologie w rehabilitacji skierowany do wszystkich beneficjentów.
4. Czynności życia codziennego – skierowanych do beneficjentów z uszkodzeniami wzroku i neurologicznymi.
5. Trening pamięci i uczenia się – skierowany do wszystkich beneficjentów.
6. Terapia zajęciowa – skierowana do wszystkich beneficjentów.
8. Prowadzenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.
Działaniem uzupełniającym, wspomagającym realizację poszczególnych form będzie wsparcie specjalisty posługującego sie językiem migowym lub systemem Lorma. Forma ta w harmonogramie i budżecie została nazwana jako „Prowadzenie Usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież do 18 r.ż z orzeczoną niepełnosprawnością oraz dorosłe osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu słuchu i mowy, wzroku,
neurologicznej i innymi, zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Planujemy, że w zadaniu w całym okresie realizacji zadania weźmie udział 120 beneficjentów, w tym: 80 dzieci do 18 r.ż oraz 40 osób dorosłych.

 POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Od rehabilitacji do niezależności - wniosek zgłoszeniowy ogólny