Profesjonaliści w działaniach rehabilitacji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – warsztaty dla kadry i wolontariuszy podnoszące umiejętność pracy, wspierania, sprawowania opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji.

Dofinansowane ze środków PFRON za pośrednictwem województwa Zachodniopomorskiego


Program poszczególnych szkoleń:

1.WARSZTATY p.n. „Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego w procesie rehabilitacji i usamodzielniania”.

Termin realizacji warsztatów: 26.07 – 30.09.2019

Adresaci: Terapeuci, wolontariusze pracujący i współpracujący z Ośrodkiem Koniczynka oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodkach, poradniach i placówkach edukacyjnych.

Cel: przygotowanie specjalistów, wolontariuszy do wspierania rodziny osób niepełnosprawnych w procesie ich usamodzielnienia.

Program:

1. Działania w zakresie nabywania umiejętności samodzielnego i niezależnego funkcjonowania z uwzględnieniem rodzaju i poziomu niepełnosprawności – ICF w ocenie poziomu funkcjonowania z niepełnosprawnością, opracowywanie Indywidualnego Planu Działań rehabilitacyjno-terapeutycznych.

2. Działania na rzecz rozwijania umiejętności pełnoletnich dzieci w procesie usamodzielnienia poprzez korzystanie z mieszkań treningowych,

3. Pomoc w nauce, w poszukiwaniu pracy i ubieganiu się o przysługujące świadczenia w tym m.in. w sporządzaniu CV, podań o przyznanie przysługujących świadczeń,

4. Przeglądanie ofert pracy,

5. Zbieranie materiałów i pomocy naukowych niezbędnych do przygotowywania prac zaliczeniowych itp.

6. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zakresie „Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego w procesie rehabilitacji i usamodzielniania”, wydany przez Instytucje szkoleniową wpisana do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych).

Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację Promocja Zdrowia.

2. WARSZTATYSpecyficzne zagadnienia pracy logopedycznej z dzieckiem z dysfunkcją wzroku i słuchu – warsztaty szkoleniowe dla logopedów, neurologopedów”.

Termin realizacji warsztatów: 21.07 – 30.09.2019

Cel: przybliżenie zagadnień z zakresu rozwoju komunikacji i mowy u dzieci z uszkodzeniem wzroku i słuchu. W trakcie Warsztatów uczestnicy bliżej poznają przyczyny oraz metody terapii logopedycznej z dziećmi z uszkodzeniem wzroku i słuchu. Podczas szkolenia omawiane będą przypadki zaburzeń mowy w niepełnosprawności wzrokowej. Uczestnicy poznają metodykę postępowania w sytuacjach trudnych. Praktykują ćwiczenia.

Adresaci: Szkolenie przede wszystkim skierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi wzrokowo oraz z zaburzeniami słuchu w przedszkolach, ośrodkach i szkołach specjalnych i ogólnodostępnych, terapeutów, logopedów, neurologopedów i pedagogów specjalnych.

Program: 40h wykładów i ćwiczeń, zrealizowanych w dwóch blokach tematycznych:

Blok Tyflologopedia, obejmujący zagadnienia z zakresu:

1. Psychologia niewidomych i niedowidzących – elementy.

2. Specyficzne zagadnienia terapii dziecka z dysfunkcja wzroku –czym jest mowa dla dziecka niewidomego?

3. Przybliżanie świata i ludzi: najbliższa rodzina, moje otoczenie, inni partnerzy w komunikacji,

4. Zabawy rozwijające komunikację.

5. Wczesna interwencja logopedyczna w stosunku do dziecka z dysfunkcja wzroku

6. Stymulacja rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku w pierwszym roku życia, m.in. w zakresie rozwoju mowy.

7. Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia u dzieci niewidomych

8. Narzędzia diagnostyczne zaburzeń mowy u dzieci niewidomych i słabowidzących.

9. Terapia logopedyczna osób z wadą wzroku

Blok Surgologopedia obejmujący zagadnienia z zakresu:

I DIAGNOZA SŁUCHU

1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu – wprowadzenie.

2. Rodzaje niedosłuchów i możliwości diagnostyczne – do kogo skierować dzieci z podejrzeniem wady słuchu i jakie zlecić badanie?

3. Niedosłuchy i ich wpływ na komunikację językową.

4. Centralne Zaburzenia Słuchu jako nowe spektrum zaburzeń słuchu – możliwości diagnostyczne, krótka charakterystyka.

II POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE W SURDOLOGOPEDII

1. Diagnoza małego dziecka z niedosłuchem odbiorczym – praktyczny model postępowania.

2. Diagnoza dziecka z wieku szkolnym z niedosłuchem przewodzeniowym – wybrane narzędzia i metody.

III TERAPIA SURDOLOGOPEDYCZNA

1. Postępowanie terapeutyczne w przypadku małego dziecka z wadą słuchu – wprowadzenie do metody werbo-tonalnej, audytywno-werbalnej, migowej, logorytmiki.

2. Terapia dziecka w wieku szkolnym – sposoby pracy, narzędzia do pracy.

3. Terapia w przypadku Centralnych Zaburzeń Słuchu – narzędzia terapeutyczne FORBRAIN, system FM, Neuroflow.

Warsztaty prowadzone będą przed praktyków: tyflopedagoga-logopedę oraz surdopedagoga, neurologopedę.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w

zakresie „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami wzroku i słuchu „, wydany przez Instytucje szkoleniową wpisana do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych).

Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację Promocja Zdrowia.

3. WARSZTATY „Planowanie kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej”.

Termin realizacji warsztatów: 01.08- 31.10.2019

Adresaci: Terapeuci, doradcy zawodowi, psychologowie, coache, wolontariusze pracujący i współpracujący z Ośrodkiem Koniczynka, Zakładem Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i Dziennym Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi w Ośrodkach, poradniach i placówkach edukacyjnych oraz Powiatowych Urzędach Pracy.

Program:

1. Metody poznawania i rozumienia osoby niepełnosprawnej w poradnictwie zawodowym

2. Rola poradnictwa zawodowego w integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy.

3. Rola informacji zawodowej w planowaniu kariery osób niepełnosprawnych.

4. Wybór szkoły i zawodu

5. Narzędzia oceny zawodowej osób niepełnosprawnych.

6. Wykorzystanie Klasyfikacji ICF do oceny możliwości aktywizacji zawodowej ON

7. Rola doradcy zawodowego w procesie orzekania niepełnosprawności.

8. Rola i zadania psychologa w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

9. Rola i zadania lekarza w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności .

10. Rola warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

11. Rola trenera pracy w aktywizowaniu włączeniu osoby niepełnosprawnej w rynek pracy – zatrudnienie wspomagane.

12. Rola i działania PFRON w aktywizacji zawodowej.

13. Polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w

zakresie „Doradca planowania kariery zawodowej os. niepełnosprawnych”, wydany przez Instytucje

szkoleniową wpisana do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację Promocja Zdrowia.

4. Warsztaty ” Asystent – Instruktor rehabilitacji społeczno-zawodowej – warsztaty dla wolontariuszy, instruktorów, terapeutów”

Termin realizacji warsztatów: 01.08 – 31.10.2019

Adresaci: Terapeuci, doradcy, psychologowie, wolontariusze pracujący i współpracujący z Ośrodkiem Koniczynka, Zakładem Aktywizacji Społeczno- Zawodowej i Dziennym Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz inni specjaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodkach, poradniach i placówkach edukacyjnych.

Warsztaty szkoleniowe maja na celu przygotowanie kadry do wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niewidomych, niesłyszących i z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, a także osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

Warsztaty w wymiarze 60 h, w ramach których zrealizowane zostaną 3 bloki tematyczne:

1. Niepełnosprawność wzroku – 30h

2. Niepełnosprawność słuchu – 15h

3. Niepełnosprawność neurologiczna i psychiczna-15h

Cel: podniesienie umiejętności pracy z w/w grupami os. niepełnosprawnych poprzez aktywne wspieranie: asystowanie, komunikowanie się, wspieranie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zakresie „Asystent – Instruktor rehabilitacji społecznozawodowej”, wydany przez Instytucje szkoleniową wpisana do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych).

Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację Promocja Zdrowia.

5. Kurs p.n „Podstawy języka migowego dla terapeutów, asystentów i wolontariuszy”.

Termin realizacji warsztatów: 14.07 – 20.11.2019

Adresaci: Terapeuci, doradcy, psychologowie, wolontariusze pracujący i współpracujący z Ośrodkiem Koniczynka, Zakładem Aktywizacji Społeczno- Zawodowej i Dziennym Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz inni specjaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodkach, poradniach i placówkach edukacyjnych.

Kurs podzielony zostanie na dwie części – każda będzie trwała30 godz. dydaktycznych , które zostaną zrealizowane w przeciągu 1,5-2 miesięcy

Program skonstruowany został przez autora tak, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu rehabilitacji, aktywności społecznej i zawodowej i niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanować umiejętność porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość alfabetu palcowego liczebników migowych oraz 400 znaków ideograficznych z naciskiem na słownictwo

związane ze świadczeniem usług medycznych. Kurs może odbywać się w dwóch częściach po 30 godz. dydaktycznych każda.

Program kursu składa się w poniższych działów: słownictwo, gramatyka, nadawanie, odbieranie, komunikacja.

Jednostki lekcyjne kończą się zbiorem rad dla przyszłych asystentów, terapeutów, wolontariuszy celem uwrażliwienia ich na sytuację osób niesłyszących w kontaktach ze specjalistami w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest zgodnie z zasadą wprowadzenia, powtórzenia i utrwalenia nowego materiału.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zakresie „Podstawy języka migowego dla terapeutów, asystentów i wolontariuszy”, wydany przez Instytucje szkoleniową wpisana do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację Promocja Zdrowia.

6. Warsztaty p.n „Wypalenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi – praktyczne porady”.

Termin realizacji warsztatów: 01.09 – 20.11.2019 (wyjazdowe)

Adresaci: Terapeuci, doradcy zawodowi, psychologowie, coache, wolontariusze pracujący i współpracujący z Ośrodkiem Koniczynka, Zakładem Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i Dziennym Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi w Ośrodkach, poradniach i placówkach edukacyjnych.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które:

– pracują z osobami niepełnosprawnymi i czują duże obciążenie wykonywana pracą, czują się wypalone w swojej pracy lub obawiają się, że są narażone na wypalenie,

-pracują w miejscu lub zespole, w którym dochodziło do wypalenia,

-zarządzają zespołami, w których były przypadki wypalenia,

– mają wśród bliskich lub znajomych osoby wypalone zawodowo lub zagrożone wypaleniem,

– są zainteresowane tematyką szkolenia.

Warsztaty zrealizowane zostaną w formie 3-dniowych (łącznie 25-godzinnych) warsztatów wyjazdowych.

W trakcie warsztatów osoby biorące w nim udział:

– dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe i jak je zidentyfikować u siebie i osób z otoczenia,

– zobaczą, jak walczyć z wypaleniem zawodowym, kiedy już się pojawi.

– wypracują własny model reagowania na stres, ilość obowiązków i konflikty w pracy, który ograniczy ryzyko wypalenia.

Warsztaty będą mieć charakter praktyczny i będą składać się z krótkiej części wykładowej oraz następującego po niej treningu technik radzenia sobie z wypaleniem (min. 80 proc. czasu szkolenia).

Mini-wykłady dotyczyć będą psychologii emocji i motywacji i koncentrować się na przyczynach wypalenia zawodowego i metodach radzenia sobie z jego symptomami.

Trening praktyczny będzie miał formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy testują swój poziom podatności na wypalenie, analizują źródła stresu i frustracji we własnym życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne techniki przeciwdziałania lub zapobiegania wypaleniu w przyszłości.

Metodyka pracy w trakcie treningu obejmuje: ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, testy, burze mózgów, autoopis i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy będą także ćwiczyć podstawowe techniki redukcji stresu i osiągania równowagi wewnętrznej.

Plan szkolenia

Wypalenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi –praktyczne porady

1. Czym jest wypalenie zawodowe: cechy i definicje.

2. Jak i dlaczego wypalamy się w pracy: główne czynniki

sprzyjające i pierwsze sygnały problemu.

3. Związek rodzaju pracy z wypaleniem.

4. Konsekwencje wypalenia w pracy:

5. Czym grozi wypalenie zawodowe z punktu widzenia pracownika: psychosomatyka i niebezpieczeństwa zdrowotne.

6. Skutki przemęczenia i wypalenia dla jakości pracy i relacji z ludźmi.

7. Długofalowe konsekwencje dla organizacji, której pracownicy się wypalają.

8. Rozpoznanie wypalenia u pracownika:

a) Typy wypalenia zawodowego i ich główne objawy:

– Wypalenie z przepracowania (frenetyczne).

– Wypalenie z braku bodźców.

– Wypalenie z braku motywacji.

b) Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu:

– Ilość pracy i czynników motywacyjnych.

– Stres, napięcie i ich wpływ na szanse wypalenia w pracy.

– Zła atmosfera i stosunki międzyludzkie w miejscu pracy.

– Toksyczne relacje z przełożonymi.

c) Symptomy wypalenia zawodowego, czyli kiedy trzeba zacząć się martwić.

– Sygnały ostrzegawcze wskazujące na ryzyko wypalenia zawodowego.

d) Etapy wypalenia: od poczucia przemęczenia do utraty radości życia.

9. Niebezpieczeństwo wypalenia u mnie – autodiagnoza uczestnika

a) Typ pracy, jaki wykonuję: czy jestem z niej zadowolony? Poziom satysfakcji a zagrożenie wypaleniem.

b) Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego. Zestawienie zysków i kosztów dalszego funkcjonowania w aktualnej pracy.

c) Zidentyfikowanie źródeł potencjalnego niezadowolenia. Test cech osobowości, które mogą sprzyjać wypalaniu się w pracy lub przed nim bronić.

d) Ocena ryzyka płynącego z otoczenia: co w mojej pracy może prowadzić do wypalenia e) Diagnoza własnego stylu reagowania na stres lub czynniki demotywujące: jak odpowiadam np. na zaczepki toksycznych współpracowników i klientów.

f) A czy ja też frustruję lub demotywuję innych? Próba autoanalizy.

10. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

a) Metody radzenia sobie z nawałem obowiązków i stresem w pracy. Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja czasu pracy.

b) Właściwe radzenie sobie ze stresem i napięciem, także w relacjach z szefem i współpracownikami.

c) Asertywność jako metoda obrony własnych interesów i unikania bycia wykorzystywanym.

d) Walka z chronicznym zmęczeniem. Zmiana trybu życia i pracy.

e) Właściwy odpoczynek, czyli jak oderwać się od pracy i przestać o niej myśleć. Unormowanie godzin snu i posiłków.

f) Regeneracja sił i motywacji do działania. Nowe hobby, zainteresowania i aktywności niezwiązane z pracą i ich rola w automotywacji.

11. Metody zapobiegania wypaleniu w przyszłości

a) Dystans do życia zawodowego. Techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń w miejscu pracy.

b) Kontrola nad czasem wolnym. Wyznaczanie granic między życiem zawodowym i osobistym.

c) Definiowanie ścieżki własnej kariery. Określanie realistycznych celów zawodowych.

d) Zapobieganie niekorzystnym reakcjom psychologicznym (efekt utopionych kosztów, frustracja, poczucie bycia wykorzystanym etc.), mogącym wystąpić w pracy.

e) Pielęgnowanie dobrych relacji z innymi ludźmi. Wyznaczanie granic w kontaktach z ludźmi i dbanie o ich przestrzeganie.

f) Wsparcie bliskich (rodziny i przyjaciół) a poprawa funkcjonowania zawodowego.

12. Mój plan walki z wypaleniem lub utratą satysfakcji z pracy

a) Spojrzenie na siebie z zewnątrz. Analiza własnego podejścia do pracy, określenie swych mocnych i słabych stron jako pracownika.

b) Ewaluacja dotychczasowej kariery. Zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych źródeł stresu, frustracji i niezadowolenia w życiu zawodowym.

c) Przegląd wcześniej używanych strategii walki ze stresem, wypaleniem i brakiem chęci do pracy. Ocena stosowanych dotąd technik zarządzania czasem i zadaniami.

d) Weryfikacja dotychczasowych źródeł motywacji i satysfakcji w pracy. Czy zapewnią nam chęć do pracy w bliższej i dalszej przyszłości?

e) Nakreślenie przyszłych kroków w zarządzaniu swą karierą i czasem pracy.

f) Scenariusz zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję.

13. Wprowadzanie zmian w codziennym funkcjonowaniu

a) Zmiana w podejściu do zadań w pracy i nowe strategie automotywacji i samonagradzania – jak je wprowadzić.

b) Globalne nastawienie do pracy i życia osobistego: jak osiągnąć tu równowagę?

c) Nowe reguły funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Rozładowywanie przyszłych konfliktów w miejscu pracy.

d) Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem. Wypracowanie wzoru efektywnej reakcji na stres w przyszłości.

e) Dodatkowe wskazówki dotyczące praktycznego stosowania nabytych umiejętności.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w

zakresie „Wypalenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi”, wydany przez Instytucje

szkoleniową wpisana do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację Promocja Zdrowia.

Warsztaty prowadzone będą przez psychologa -coacha.