W ramach realizacji zadania zleconego przez Zarząd Województwa ze środków PFRON, zad.3 Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

 1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem
  i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
  i w różnych środowiskach

umowa nr ROPS/45/2017 z dnia 12.06.2017

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYM dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, sprzężoną, neurologiczną i zaburzeniami całościowymi obejmujących:

 1. Terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 2. Terapię pedagogiczną, w tym tyflopedagogiczną i surdopedagogiczną:
 3. a) terapię tyflopedagogiczna  skierowana będzie do dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku;
 4. b) terapię surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym skierowana będzie do dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy;
 5. c)  terapię pedagogiczna dla dzieci niepełnosprawnych realizowana będzie w zakresie: poradnictwa i wspierania rozwoju dzieci w wieku  przedszkolnym i szkolnym.
 6. Wsparcie psychologiczne
 7. Neuroterapię/terapię EEG Biofeedback, trening funkcji poznawczych
 8. Terapię metodą Integracji Sensorycznej
 9. Rehabilitację ruchową – wspomaganie rozwoju ruchowego, ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje ruchowe.

PROWADZENIE GRUPOWYCH MAJĄCYCH NA CELU ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU:

 1. Trening samodzielności w czynnościach życia codziennego
 2. Trening umiejętności społecznych

GRUPA DOCELOWA

Działaniami projektowymi objęte zostaną małe dzieci, dzieci szkolne i młodzież z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz sprzężoną (zaburzenia całościowe, neurologiczne, upośledzenie umysłowe), a także osoby dorosłe z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, neurologiczną i sprzężoną. Realizacja zadania zmierzać będzie do maksymalnego wyrównania braków spowodowanych deficytami rozwojowymi narządów: słuchu, wzroku i ruchu oraz problemów wynikających z niepełnosprawności umysłowej, zaburzeń całościowych.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • W programie przewidziano zajęcia prowadzone przez:
 • logopedów (w tym także neurologopedę, surdologopedę, glottodydaktyka),
 • pedagogów (surdopedagoga, tyflopedagogów i oligofrenopedagoga),
 • psychologa,
 • neuroterapeutów/trenerów biofeedback,
 • terapeutów SI,
 • masazystów/fizjoterapeutów,

Fundacja PROMOCJA ZDROWIA

Bohaterów Warszawy 27

70-340 Szczecin

NIP: 851 31 36 341

Regon: 320931914

KRS: 0000370165

www.fundacjapromocjazdrowia.pl

e-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

Telefon: 91 831 48 00