Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 30 lipca 2017r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową/kurierem (decyduje data wpływu dokumentów).

Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne są w zakładce REKRUTACJA lub w siedzibie Zakładu Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 27.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 91 831 48 00, 91 424 40 72 lub za pośrednictwem maila: fund.prom.zdrowia@wp.pl , laskowska@gos-polska.pl .


I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację

 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent w ścisłej współpracy i przy wsparciu Partnera projektu.
 2. Beneficjent przyjmuje formularze zgłoszeniowe w Biurze Projektu pod adresem: Fundacja Promocja Zdrowia, al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin.

II. Kryteria kwalifikacji uczestników do projektu

 1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu (data, w której uczestnik rozpoczyna wsparcie) posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).
 2. Minimum 10% z ogółu uczestników projektu, t.j. 5 osób będzie kwalifikować się do co najmniej jednej z grup: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba, które spełni następujące warunki:
 1. wypełni „Formularz rekrutacyjny” (i opatrzy parafą każdą jego stronę), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i złoży go pod adresem wskazanym
  w § 2 ust. 2,
 2. wypełni „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do „Formularza rekrutacyjnego”,
 3. przedłoży kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo innego dokumentu, o którym mowa
  w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, opisaną za zgodność z oryginałem wraz z podpisem i datą (Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego),
 4. przejdzie rozmowę z komisją rekrutacyjną w ramach 2 etapu rekrutacji,
 5. podpisze w ramach projektu umowę na opracowanie dla siebie ścieżki reintegracji, a następnie wspólnie z zespołem specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta) opracuje te ścieżkę
 6. podpisze wszystkie umowy uczestnictwa w formach wsparcia w ramach projektu, wybranych do realizacji dla danego uczestnika w ramach opracowanej dla niego indywidualnie ścieżki reintegracji
 7. wypełni „Oświadczenie zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”.

III. Termin rekrutacji do Projektu

1. Intensywna rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w ramach następujących naborów rekrutacyjnych:

 1. I edycja: 01.04.-22.05.2017r. (cel: zrekrutowanie 24 uczestników)
 2. II edycja: 22.05.2016r. – 31.07.2017r. (cel: zrekrutowanie 24 uczestników)
 1. Rekrutacja do danej edycji zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełnią wymogi formalne, osiągnie 120%. Informacje o wcześniejszym zakończeniu procedury rekrutacyjnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu.
 2. Informacje na temat dokładnych terminów naborów rekrutacyjnych zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu: 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny_Zakład

Oswiadczenie o speł.kryt.grupy docelowej_Zakład

Harmonogram wsparcia EDYCJA 1

Harmonogram wsparcia EDYCJA 2