okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2021
UMOWA ZZO/000134/16/D z dnia 18 maja 2018 r.

Projekt dofinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach konkursu 4/2017

Zadanie publiczne jest współfinansowane
ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

O PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt jest kontynuacja realizowanego w ramach działania 7.2 projektu p.n. „Zakład Integracji Społeczno Zawodowej w Szczecinie”, w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia osób niepełnosprawnych (ON) i ich otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania. Będzie to pierwszy etap wsparcia ON.

 

Grupą docelową projektu jest 56, a w pierwszym okresie 16 osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. ON to osoby niepełnosprawne w rozum. ustawy z dnia 27.08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudn. ON(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.),a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,w rozum.ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375).

Z uwagi na charakter grupy docelowej uczestnicy będą mieli m.in. wynagrodzenie za udział w stażu.

W ramach projektu organizowane i prowadzone będą zintegrowane działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 • doradztwo zawodowe
 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Ponadto organizowane i prowadzone będą szkolenia, kursy, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby.
Formy oferowane w projekcie to:
 1. indywidualny Plan Działania – stworzony indywidualnie dla każdej osoby,z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb ON. IPD stworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego oraz terapeutę -specjalistę rehabilitacji ON. (7h/os.)
 2. indywidualne doradztwo zawodowe (20h./os.),
 3. indywidualna terapia psychologiczna (20h/na os.),
 4. warsztaty interpersonalne (24h/os.),
 5. warsztaty aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (24h/os)
 6. Pośrednictwo pracy – wsparcie Trenera pracy (30h/os)
 7. szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe (średnio 40h/os),
 8. staż w przedsiębiorstwie – 3 miesięczny

Wniosek zgłoszeniowy PDF:

POBIERZ