Celem działań jest włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy. Projekt będzie realizowany od 01.04.2024 do 31.03.2027. Jest to projekt wieloletni.

Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1 284 815,60 zł.

Poszczególne okresy dofinansowania:

  • Rok 2024 – 449 198,80 zł
  • Rok 2025 – 394 900,90 zł
  • Rok 2026 – 440 715,90 zł

Formy wsparcia w projekcie obejmować będą:

  • W ramach tych działań prowadzony będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania, tworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego oraz terapeutę -specjalistę rehabilitacji ON.
  • Doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Organizowane i prowadzone będą szkolenia, kursy, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej.
  • Zajęcia realizowane będą przez specjalistę z zakresu potrzeb indywidualnych : fizjoterapeutę, instruktora orientacji przestrzennej,tyflopedagoga, surdopedagoga, logopedę/neurologopedę, informatyka/tyfloinformatyka.
  • Staże organizowane będą w przedsiębiorstwach działających na otwartym i chronionym rynku pracy. Średnio staż będzie trwał 3miesiące.W każdym okresie finansowania w stażach weźmie udział co najmniej 10 beneficjentów. Z tytułu uczestnictwa w stażu stażysta otrzyma wynagrodzenie stażowe.

Wsparcie będzie realizowane w pierwszym okresie dla 20 osób, w drugim okresie dla 5 osób i w trzecim okresie dla 5 osób.