PROJEKT ZAKOŃCZONY – BRAK KONTYNUACJI

TRWA REKRUTACJA DO PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU NA ROK 2019! CHCESZ, BYŚMY POMOGLI CI ZNALEŹĆ PRACĘ? ZAPRASZAMY!

Informacja telefoniczna
91 831 59 69


Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Termin realizacji projektu 01.01.2019 – 31.03.2022

Warunki rekrutacji do projektu:

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Zleceniobiorcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), niepracujące i zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nabory do projektu odbywają się w trzech turach:

  • I tura: 04.2019 (na I okr.finans.) – 16 osób ;
  • II tura 01-04.2020 (II okres finansowania)- 20 osób;
  • III tura 01-04.2021 (II okres finansowania)- 20 osób;

Harmonogram I tury:

1. opracowanie IPD – KWIECIEŃ, MAJ 2019

2. grupowe warsztaty interpersonalne – kwiecień-czerwiec

3. grupowe warsztaty zawodowe – maj-lipiec

4. indywidualne wsparcie psychologiczne – kwiecień- styczeń

5. indywidualne doradztwo zawodowe – kwiecień- styczeń

6. Pośrednictwo pracy – wsparcie trenera pracy kwiecień – marzec

7. Organizacja szkoleń zawodowych czerwiec- listopad

8. staże zawodowe lipiec – marzec

Formy wsparcia realizowanych w ramach projektu:

Projekt będzie kontynuacja realizowanego w ramach działania 7. 2 projektu p.n. „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania. Będzie to pierwszy etap wsparcia ON. W ramach projektu organizowane i prowadzone będą zintegrowane działania na rzecz włączania 46 osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) prowadzenie warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo

b) prowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego,

c) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

d) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ponadto organizowane i prowadzone będą szkolenia, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby.

Formy wsparcia oferowane w projekcie to:

1. Indywidualny Plan Działania – stworzony indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb ON. IPD stworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego, lekarza medycyny pracy oraz terapeutę – specjalistę rehabilitacji ON i trenera pracy. (7h/os.)

2. Indywidualne doradztwo zawodowe (20h./os.),

3. indywidualna terapia psychologiczna (20h/na os.),

4. warsztaty interpersonalne (24h/os.),

5. warsztaty aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (24h/os)

6. Pośrednictwo pracy – wsparcie Trenera pracy (40h/os)

7. szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe (średnio 40h/os),

8. staż w przedsiębiorstwie – 3 miesięczny w wymiarze 1/2 etatu.

Z uwagi na charakter grupy docelowej uczestnicy będą mieli możliwość zwrotu poniesionych kosztów za dojazdy, posiłki w trakcie warsztatów, stypendium szkoleniowe oraz wynagrodzenie za udział w stażu. Pracodawcy przyjmujący uczestników projektu na staże otrzymują refundację części wynagrodzenia opiekuna stażu.

Kierunek pomocy 1 : Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, Zadanie 2.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osóbniepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby Zadanie 6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych


EDYCJA ZAKOŃCZONA
ROK 2018 – 2019

W ramach projektu utworzony został w Szczecinie Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego działalność obejmować będzie reintegrację społeczną, zdrowotną i zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu (rodzinom, opiekunom) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestnika, takich jak:
• terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,
• warsztaty interpersonalne oraz integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy,
• indywidualna i rodzinna terapia psychologiczna,
• pomoc prawna,
• terapia uzależnień/socjoterapia,
• warsztaty aktywizacji zawodowej i pośrednictwo pracy,
• szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3-miesięczny staż zawodowy,
• Wsparcie Trenera pracy

Zajęcia będą odbywały się w Szczecinie, w Filii Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie-Dąbiu, ul. Anieli Krzywoń 10. Uczestnicy otrzymują w ramach projektu zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć.

Ponadto organizatorzy zapewniają:
materiały szkoleniowe,
stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe,
możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w projekcie,
ubezpieczenie NNW.

W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zdobędą kwalifikacje i umiejętności zawodowe poszukiwane przez pracodawców, odbędą staże, zyskają wiedzę o tym, jak poruszać się na rynku pracy oraz przejdą reintegrację społeczną i zdrowotną.
Obecnie trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu. Dokumenty można składać do 10 marca 2018 r. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/dowon/
Projekt „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Zadzwoń pod nr tel. 91 831 48 00, 91 424 40 72 lub napisz na maila: fund.prom.zdrowia@wp.pl, ciszak@gos-polska.pl

Lider projektu:
Fundacja Promocja Zdrowia
al. Bohaterów Warszawy 27
70-340 Szczecin
tel. 91 831 48 00
fund.prom.zdrowia@wp.pl

Partner projektu:
GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 24/105
70-486 Szczecin
tel. 91 424 40 72
ciszak@gos-polska.pl

PRACA I NAUKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – Praktyczny Poradnik

Dokumenty rekrutacyjne – edycja 2018 ZAKOŃCZONA:

Formularz rekrutacyjny (plik PDF)

Regulamin rekrutacji (plik PDF)

Harmonogram wsparcia (plik PDF)

Standardy szkoleń, staży i praktyk (plik PDF)