– Od rehabilitacji do niezależności III – kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” FPZ.

Projekt współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych


Okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2024
O PROJEKCIE

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż oraz os. dorosłe z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu słuchu i mowy, wzroku, neurologicznej, sprzężonej zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Projekt zakłada, w okresie 3-letnim, udzielenie wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego w ramach prowadzenia terapii ciągłej dla 100 beneficjentów, którzy objęci zostaną zróżnicowanymi formami terapii, uwzględniającymi indywidualne potrzeby beneficjentów oraz pomocą doradczą w formie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dostępnej ON.

W ramach realizacji projektu planujemy prowadzenie regularnych indywidualnych i grupowych zajęć ukierunkowanych na wszechstronny, harmonijny rozwój, wyposażenie w umiejętności warunkujące podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania w stosunku do dzieci i młodzieży do 18 r. ż. niepełnosprawnych z powodu uszkodzeń słuchu i mowy, wzroku, neurologicznych, zaburzeń całościowych, niepełnosprawności sprzężonej. Działaniem uzupełniającym będzie prowadzenie poradnictwa które służyć będzie wsparciu osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do informacji o uprawnieniach, usługach, możliwości zaopatrzenia w sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:
 • Indywidualna konsultacja rehabilitacyjna, której celem będzie określenie potrzeb beneficjenta oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 • Indywidualna terapia surdopedagogiczna.
 • Indywidualna terapia tyflopedagogiczna.
 • Indywidualne zajęcia rehabilitacji wzroku.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna.
 • Indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczna.
 • Indywidualna terapia ręki.
 • Indywidualna terapia EEG biofeedback.
 • Indywidualna terapia psychologiczna – psychoterapia.
 • Orientacja przestrzenna i samodzielne przemieszczanie się z użyciem białej laski.
 • Terapia zajęciowa i arteterapia.
 • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.
 • Trening funkcjonowania codziennego – kulinarny i umiejętności praktycznych.
 • Zajęcia komputerowe – specjalistyczne.
WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Szczecina i gmin ościennych, przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli beneficjenci korzystający już z terapii w Ośrodku „Koniczynka”
Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna, która – najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu – przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Osoby, które równocześnie uczestniczą w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektu „Od rehabilitacji do niezależności III” jeżeli realizacja wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów, a projekt ma ten sam cel programowy.
Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie na zasadzie rozmowy wstępnej z potencjalnymi beneficjentami.
Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie będzie Karta zgłoszeniowa Beneficjenta Ostatecznego Projektu i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJA O PROJEKCIE

Plakat Pokonamy Bariery - - Od rehabilitacji do niezależności III - kompleksowa rehabilitacja dla ON z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego w Ośrodku Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji "Koniczynka" FPZ.