Fundacja Promocja Zdrowia w partnerstwie z Fundacją Ari Ari realizują projekt pn. Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz Budżetu Państwa.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 348 118,20 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 149 853,22 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 586 021,42 PLN

Okres realizacji Projektu: od 1 kwietnia 2020r do 30 czerwiec 2022r

Cel Projektu: Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 30 dorosłych osób (17kobiet i13 mężczyzn) z niepełnosprawnością, głównie wzrokową, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 5 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 17 osób, z terenu województwa zachodniopomorskiego, w okresie realizacji projektu.

Planowane efekty Projektu: Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, poprawa sprawności fizycznej i zdrowia, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):

 • co najmniej 13 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • co najmniej 17 osób będzie poszukiwało pracy,
 • co najmniej 5 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do 30 osób, które:

 • mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego wymagane oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami powodującymi uszkodzenie narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • są bierne lub nieaktywne zawodowo lub zaliczone do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • są w wieku 18-65 lat.

Projekt zakłada również udział 30 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku, coachin osobisty i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Indywidualna rehabilitacja zdrowotna, fizjoterapia, masaż, biofeedback i inne,
 • Grupowe wyjścia integracyjne,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Płatne wersje aplikacji lub akcesoria do Smartfonów lub inne drobne urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
 • Uczestnik Projektu ON – formularz zgłoszeniowy,
 • Uczestnik Projektu ON – zgoda na przetwarzanie danych,
 • Uczestnik Projektu ON – test kompetencji cyfrowych,
 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
 • Otoczenie – formularz zgłoszeniowy,
 • Otoczenie – zgoda na przetwarzanie danych,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Telefoniczne: 91 831 4800, lub kom.721 270 840

E-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka

Uczestnik Projektu ON – zgoda na przetwarzanie danych

Uczestnik Projektu ON – test kompetencji cyfrowych

Uczestnik Projektu ON – formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Otoczenie – zgoda na przetwarzanie danych

Harmonogram wsparcia – miesieczny wrzesień

Harmonogram wsparcia – październik

Harmonogram wsparcia – miesieczny listopad

Harmonogram wsparcia – miesieczny listopad, aktualizacja 1

Harmonogram wsparcia – miesieczny listopad, aktualizacja 2

Harmonogram wsparcia – miesieczny grudzień

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2021 aktualizacja

Harmonogram wsparcia na m-c grudzień 2021 aktualizacja 2

Harmonogram wsparcia – miesięczny styczeń 2022

Harmonogram wsparcia – miesięczny luty 2022

Harmonogram wsparcia – do 22.03.2022

Harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec 2022